Regulamin Mariny Lubczyna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie

Regulamin opracowany jest na podstawie obowiązujących przepisów: Ustaw, Rozporządzeń i Zarządzeń regulujących funkcjonowanie przystani śródlądowych.

Właściciel Obiektu.

Gmina Goleniów z siedzibą w Goleniowie, Plac Lotników 1


Zarządca Obiektu.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Goleniowie ul. Sportowa 25, 
tel./faks. 91 418 21 04, 91 407 15 02 www.osir.goleniow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marina Lubczyna – ul. Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
tel./fax. 91-419-16-12 www.lubczyna.goleniow.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rozdział 1. Definicje regulaminowe.

1. Marina Lubczyna – ogrodzony teren przystani żeglarskiej w Lubczynie, składający się z dwóch basenów portowych: Basen Gościnny – Północny, Basen Południowy.
2. Personel Mariny – kierownik, bosman, wachtowi oraz pozostali pracownicy przystani żeglarskiej, zatrudnieni przez Zarządcę Obiektu.
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani na podstawie obowiązującego cennika.
4. Rezydent - armator, właściciel lub opiekun posiadający prawo do dysponowania danej jednostki pływającej, osoba fizyczna lub prawna posiadająca podpisaną Umowę na postój na sezon nawigacyjny lub sezon zimowy w Marinie Lubczyna. 
5. Członkowie załogi - osoby przebywające na jednostce pływającej w Marinie Lubczyna.
6. Jednostka pływająca – urządzenie pływające sportowe lub rekreacyjne, dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczpospolitej Polskiej i kierowana przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującym prawem. 
7. Cennik Mariny – załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów zawierający zestawienie oferowanych usług i odpłatności za korzystanie z Mariny Lubczyna.


Rozdział 2. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Mariny Lubczyna i obejmuje obszar basenów portowych, nadbrzeża, hangar, część warsztatową, budynki administracyjne, świetlice, pomieszczenia sanitarne oraz pokoje i domki noclegowe. 
2. Wejście lub wpłynięcie na teren Mariny lub korzystanie z jej usług, oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przez cały okres przebywania na terenie Mariny.
3. Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie Mariny Lubczyna.
4. Osoby niepełnoletnie na terenie Mariny muszą znajdować się pod opieką uprawnionych dorosłych.
5. Każda działalność na terenie Mariny, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Zarządcy Obiektu - Dyrektora OSiR, Kierownika lub Bosmana Mariny Goleniów.
6. Organizatorzy zewnętrzni imprez na terenie Mariny Lubczyna uzgodnionych z Zarządcą Obiektu, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy danej imprezie oraz zachowanie bezpieczeństwa uczestników.
7. W imieniu Zarządcy Obiektu przystanią zarządza kierownik lub wyznaczony personel Mariny a w szczególności bosman, wachtowi, którym przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu. 
8. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 12 m i zanurzeniu nieprzekraczającym od 2m do 2,5m zgodnie z obowiązującym oznaczeniem głębokości w porcie.
9. Zezwolenia na wejście jednostki do Mariny udziela upoważniony personel, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności.
10. Sezonowe miejsca postoju jednostek pływających w basenach portowych i na lądzie dla Rezydentów wyznaczane są na podstawie „Zasad przyznawania miejsc sezonowych w porcie Marina Lubczyna” - załącznik nr 2. 
11. Wyznaczenie miejsca postoju jednostki uwarunkowane jest jej zanurzeniem, długością oraz wolnymi miejscami. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel Mariny. Należy ściśle przestrzegać poleceń obsługi portu jachtowego celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury Mariny.
12. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki pływającej oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu w wyznaczonych godzinach otwarcia lub u wachtowego.
13. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju na sezon nawigacyjny lub zimowy oraz inne obowiązujące opłaty za jednostkę pływającą należy regulować przed rozpoczęciem obowiązywania danego sezonu.
14. Opłaty za postój i usługi wnosi się z góry wg Cennika Mariny. Opłaty mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku, oraz za zgodą Zarządcy Obiektu.
15. W przypadku nie uiszczenia należności z góry lub zalegania z opłatami Użytkownik powyżej 1 doby a Rezydent powyżej 7 dni od niedopełnienia określonych formalności, tracą uprawnienia do korzystania z usług Mariny. Zarządca Obiektu może w trybie natychmiastowym dokonać usunięcia jednostki pływającej z postoju, poza teren Mariny na koszt ich właściciela.
16. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Marinie Lubczyna, Użytkownikowi nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca, osobie trzeciej.
17. Za slipowanie jednostki pływającej i wjazd dźwigu, pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem. 
18. Za korzystanie z kabin prysznicowych, pralni, suszarni oraz toalet pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką, według cennika Mariny Lubczyna. 
19. Opłaty za prąd elektryczny oraz wodę pitną na postumentach znajdujących się w basenach cumowniczych, rozliczane są na podstawie karty przedpłatowej.
20. Na wezwanie Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
21. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Zarządcą Obiektu.
22. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie, poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalne do czasu, kiedy z Mariny nie mógł korzystać.


Rozdział 3. Zasady porządkowe.

1. Manewrowanie jednostką pływającą poza czynnością cumowania po akwenach basenów portowych bez zgody Personelu Mariny jest zabronione. 
2. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny. 
3. Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani, jeżeli nie są przez niego zawinione. 
4. Użytkownik, Rezydent i członkowie załóg ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania a w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenie innych jednostek pływających, oraz za zanieczyszczenie środowiska.
5. Użytkownicy, Rezydenci i członkowie załóg zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych, BHP, PPOŻ i innych.
6. Rezydent i członkowie załóg odpowiedzialni są za cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na swojej jednostce pływającej oraz w jej otoczeniu. Każda jednostka musi być cumowana prawidłowo zgodnie z dobrą praktyką żeglarską w miejscu i sposobem wyznaczonym przez Personel Mariny. 
7. Rezydent zobowiązany jest każdorazowo do dokonania wpisu w książce portowej wejścia i wyjścia swojej jednostki w trakcie trwania umowy postojowej.
8. Jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania zezwolenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Prowadzący jednostkę pływającą, który nie jest Rezydentem Mariny Lubczyna, po zacumowaniu zobowiązany jest do dokonania wpisu w książce portowej, która znajduje się w Bosmanacie lub Wachtówce oraz uiszczenie opłaty za postój zgodnie z cennikiem.
10. Użytkownicy Mariny zobowiązani są do korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
11. Sezonowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana bez zakłócania spokoju innych Użytkowników, w wyznaczonym miejscu do cumowania lub postoju zimowego i za zgodą udzieloną przez Personel Mariny. 
12. Podejmowanie na terenie Mariny remontów jednostek pływających przez Rezydentów oraz ich zakres musi być ustalony z Personelem Mariny z wcześniejszym ustaleniem terminu według obowiązującego cennika.
13. Rezydenci nie mogą wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym Użytkownikom Mariny.
14. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, a Rezydent lub Użytkownik nie reaguje na zagrożenie i wezwania, może zostać usunięta z przystani przez Personel Mariny na koszt właściciela. 
15. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
16. Odpady komunalne Użytkownicy Mariny i członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane w workach o pojemności do 80 l. do wyznaczonego miejsca i pojemników.
17. Odpady niebezpieczne lub uznane za szkodliwe dla środowiska (oleje techniczne, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające itp.) Użytkownicy Mariny i członkowie załóg zobowiązani są do utylizowania we własnym zakresie. 
18. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia, których posiadanie jest zakazane przez prawo - za wyjątkiem obowiązkowego wyposażenia wynikających z przepisów prawnych oraz materiałów stosowanych do obsługi jednostek pływających. 
19. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie Mariny. 
20. Zabrania się prowadzenia zajęć dla dorosłych lub dzieci i młodzieży na sprzęcie pływającym, przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i zgody Zarządcy Obiektu.
21. Zabrania się używania napędu żaglowego do wykonywania manewrów portowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której manewr wynika z nagłej awarii napędu pomocniczego.
22. W obrębie portu obowiązuje zakaz wytwarzania fal.
23. Zabrania się mycia naczyń i dokonywania czynności higienicznych przy postumentach poza miejscem do tego wyznaczonym.
24. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania nieczystości po nim.
25. Użytkownicy i Członkowie Załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla innych Użytkowników, Personelu Mariny oraz innych osób przebywających na terenie Mariny.
26. Na terenie Mariny obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 06:00.
27. Łowienie ryb z nabrzeża, pomostów i jednostek pływających w Marinie jest bezwzględnie zabronione.
28. Zabrania się wjazdu oraz parkowania po za wyznaczonymi miejscami pojazdów i motocykli na teren Mariny bez zgody Personelu. 
29. Na terenie Mariny obowiązuje zakaz kąpieli i skoków do wody.
30. Użytkownik lub rezydent który chce skorzystać z usług świadczonych przez podmiot spoza Mariny, zobowiązany jest to uzgodnić z Personelem Mariny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
31. Zabrania się wstępu na pomosty pływające osobom, które nie są członkami załóg jednostek pływających lub Personelem Mariny.
32. Organizacja zebrań, spotkań i innych imprez okolicznościowych na terenie Mariny może się odbyć tylko za zgodą Zarządcy Obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
33. Zabrania się rozpalania ognisk, grilla, używania otwartego ognia w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez zezwolenia Personelu Mariny.
34. Zabrania się sprzedawania towarów, rozdawania druków reklamowych oraz przeprowadzania zbiórek pieniędzy czy innych akcji, bez pisemnej zgody Zarządcy. 
35. Użytkownicy, Rezydenci, Członkowie załóg zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
36. Personel Mariny w każdej chwili może zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani Użytkownika, Rezydenta lub Członka Załogi, którzy naruszają zasady niniejszego regulaminu. Dodatkowo Zarządca Obiektu może domagać się odszkodowania za powstałe straty lub zniszczenia na zasadach obowiązujących w polskim prawie.


Rozdział 4. Postanowienia końcowe.

1. Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
2. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 
3. Skargi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora OSiR lub przez wpis do książki skarg i wniosków.
4. Inne sprawy dotyczące Mariny Lubczyna nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Zarządcy Obiektu i Personelu Mariny.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas nieokreślony.
6. Załączniki wymienione w niniejszym Regulaminie dostępne są w biurze Mariny Lubczyna.


Zarządca Mariny

Załącznik nr 2 – do Regulaminu Mariny Lubczyna
Zasady przyznawania miejsc w porcie - Marina Lubczyna na sezon nawigacyjny:
1. Miejsca w porcie na kolejny sezon nawigacyjny przyznawane są na podstawie Deklaracji Postoju na dany rok, złożonych w biurze Mariny Lubczyna lub OSiR w Goleniowie, osobiście lub drogą mailową do końca grudnia poprzedniego roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) terminowo wnosili opłaty portowe i inne należne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
b) przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
c) wywiązali się ze wszystkich zobowiązań zawartych w ostatniej umowie na postój sezonowy,
d) dbają o pozytywny wizerunek Mariny.
3. Cennik usług na dany rok podany jest na stronie internetowej OSiR w Goleniowie i Mariny Lubczyna .
4. Umowy podpisywane będą w okresie od 2 stycznia do 15 marca danego roku. Nie dotyczy to Rezydentów, którzy będą korzystać z postoju po rozpoczęciu sezonu nawigacyjnego danego roku.
5. Brak podpisanej umowy i uiszczonej w terminie opłaty oznaczać będzie automatycznie rezygnację z postoju jednostki pływającej na dany sezon.

 

 

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl